Xin chào, tôi tên là

Phạm Gia Nghi

Thiết kế ban ngày, lập trình ban tối. Tôi dựng website mà mọi người có thể tự hào. Tôi luôn thử nghiệm với những thay đổi đột phá trong mọi lĩnh vực công nghệ.

Hiện đang làm phù thủy lập trình tại 3SIX5Launchmart. Chủ của SAYU Studio.

Designer by day, Developer by night. I build websites that everyone can be proud of. I am always experimenting with innovative designs in all areas of technology.

Currently working as a programming wizard at 3SIX5 and Launchmart. Owner of SAYU Studio.

Các dự án
Ecommerce
Award Winning Logo
Ecommerce, Management App
Ecommerce
Brand Refresh
Thủ nghiệm
Interactive story-telling
Experimental Layout
Text-to-3D perpetrator
Đang làm
Mị Xiêm Y
Ecommerce
Ecommerce system for Webflow
Mokiup.com
3D mockup generator
HÀ THANH VIỆT
Ecommerce